Жаңылыстардан кейін қалпына келу


Жаңылыстар кезінде деректердің жоғалуынан қорғау

  • Microsoft Azure

Апаттық жаңылыстардан кейін инфрақұрылымды автоматты түрде қалпына келтіру

  • Microsoft Azure
  • Azure Site Recovery сайттарды қалпына келтіру сервисі
  • Виртуалды серверді пайдалану (Windows А2 Standard)
  • Бұлтты және жерүсті инфрақұрылымының (статикалық немесе динамикалық бағдарлау) байланысы үшін VPN-шлюзін пайдалану